Regulamin usług serwisowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH W DREAMTEC SP Z O.O.

I. Naprawy gwarancyjne

1. Warunki napraw gwarancyjnych określają  jedynie zapisy w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do zakupionego sprzętu.

II. Naprawy pogwarancyjne

1. Poniższe  postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą usługi, a Dreamtec Sp. z o.o. w zakresie świadczenia odpłatnych usług serwisowych.

2. Informacje jak dokonać zgłoszenia serwisowego znajdują się na stronie: http://www.dreamtec.pl/pl/serwis/zgloszenie-serwisowe/. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

3.  Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Serwisem pod numerem (71) 71-70-805 , w celu uzyskania porady technicznej i, jeśli to możliwe, ewentualnego zdalnego rozwiązania występującego problemu. Zdalne rozwiązanie problemu może się wiązać z dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych.

4. W celu prawidłowego przebiegu procesu serwisowania oraz zapewnienia bezproblemowego kontaktu pomiędzy Serwisem a Klientem, Klient obowiązany jest udostępnić swoje dane: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz określić jaki sposób kontaktowania się z Serwisem uznać za wiodący.

5. Klient dostarczając reklamowany towar, a w szczególności dostarczając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu oryginalne opakowanie. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu sprzętu w wyniku braku oryginalnego opakowania do reklamowanego przez Kupującego towaru, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

6. Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być kompletne (oprogramowanie, kable, opakowanie, etc.) o ile Serwis nie określi inaczej. Dostarczenie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.

7. Dostarczony do Serwisu Produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych.

8. Po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy, rozumianej jako  usługa serwisowej płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu.

9. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi,  że:

a) Sprzęt jest w pełni sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi  poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt  Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej  diagnozy w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług  serwisowych, 

b) Sprzęt wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta o stwierdzonych  uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy; w  przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie, Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając  go jednocześnie  kosztami wykonania wstępnej diagnozy w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych.

c) Sprzęt może zostać naprawiony - Serwis dokonuje zwrotu sprzętu Klientowi  poprzez jego wydanie w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt  Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami wykonania wstępnej  diagnozy w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług  serwisowych, 

10. W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne  uszkodzenia sprzętu skutkujące wzrostem kosztów naprawy o co najmniej 20%  w stosunku do kosztów naprawy przewidywanych w czasie diagnozy wstępnej, Serwis poinformuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody  Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów, Serwis jest upoważniony do  odmowy naprawy sprzętu. W przypadku odmowy, o której mowa w zdaniu  poprzedzającym, Klient jest zobowiązany do:

a) odebrania sprzętu w terminie 7 dni roboczych od dnia telefonicznego poinformowania go o odmowie naprawy sprzętu,

b) uiszczenia opłaty za diagnozę sprzętu i transport w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych. 

11. Akceptacja Klienta przewidywanych kosztów naprawy zgodnie z ust 8 lub jego zgoda na dokonanie dodatkowych napraw zwiększających koszty całkowite naprawy na warunkach ust. 9 powinna być dokonana w sposób ustalony z Klientem w ciągu 7 dni od uzyskania informacji przez Klienta co do kosztów, jej potwierdzenie powinno być dostarczone na piśmie w ciągu kolejnych 2 dni.

12. Czas trwania naprawy każdorazowo jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia  oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do dokonania  naprawy.

13. Wymienione w czasie naprawy sprzętu części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone jednocześnie z przekazaniem sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą  przekazywane przez Serwis do recyklingu lub utylizacji.

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach stałych sprzętu i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy oraz za ich ustawienia systemowe. Klient przed przekazaniem sprzętu do Serwisu zobowiązany jest do zabezpieczenia ww. danych poprzez wykonanie kopii zapasowej. W przypadku niewykonania kopii zapasowej ponosi on ryzyko utraty danych w czasie  wykonywania czynności serwisowych i nie będzie rościł pretensji wobec Serwisu.

15. Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć je wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej Serwis obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a  także kosztami transportu.

16. Opłata za wykonaną usługę  dokonywana jest na podstawie faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu wykonania usługi serwisowej, przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

17. Na wszystkie usługi serwis udziela  90 dni gwarancji.

18. Gwarancja ta nie obowiązuje w przypadku napraw częściami własnymi klienta oraz napraw w warunkach szczególnych. Potwierdzeniem gwarancji na naprawę jest faktura lub inny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za naprawę.

19. Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne, zlania, działania niskiej i wysokiej temperatury o parametrach niedopuszczalnych dla danego urządzenia, nieuzgodnione próby naprawy oraz uszkodzenia spowodowane innymi wadami niż były przedmiotem naprawy Serwisu.

20 . Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł netto  dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz Serwisu.

21. Po upływie 60 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podane dane kontaktowe, sprzęt ulega likwidacji lub przechodzi na własność Serwisu. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.

Created by: multitech.com.pl