Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

1.  Gwarantem zakupionego towaru lub usługi jest Dreamtec Sp. z o.o.

2.  Gwarancja obowiązuje na wyszczególniony w specyfikacji faktury, bądź karty gwarancyjnej towar przez czas oznaczony w tym dokumencie.

3.  Warunkiem skorzystania przez nabywcę z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie w chwili reklamacji:

- faktury zakupu bądź kopii Protokołu Sprzętowego z wykonanej usługi wydanej klientowi przy odbiorze sprzętu,

- wadliwego sprzętu.

4. Gwarant odpowiada za wady powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze oraz towarze użytym do wykonania usług.

5. W przypadku ujawnienia wady, za którą odpowiedzialność ponosi Gwarant, jest on obowiązany w ramach tej odpowiedzialności jedynie do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, według swego wyboru.

6.  Nabywcy przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, gdy:

- w okresie gwarancji po dokonaniu pięciu napraw gwarancyjnych towar nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego prawidłowe używanie,

-usunięcie wady jest niemożliwe,

7.   Gwarant w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

- dane użytkownika zawarte na nośnikach danych,

-  utratę danych w wyniku awarii sprzedanego towaru,

-  korzyści utracone w wyniku awarii tego towaru.

8.  Gwarancja nie daje prawa Nabywcy do domagania się zwrotów utraconych korzyści w związku z wadą towaru lub usługi.

9.  Gwarant nie odpowiada za kompatybilność sprzedanego towaru ze sprzętem oraz oprogramowaniem Nabywcy.

10.  Wady ujawnione podczas gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych. Bieg tego terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia towaru do Serwisu. Okres naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy elementów niezbędnych do naprawy reklamowanego towaru. Serwis firmy Dreamtec o konieczności wydłużenia naprawy poinformuje Nabywcę oraz – w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby – może dostarczyć towar zastępczy.

11.     Utrata gwarancji na zakupiony towar następuje w przypadku:

o   zgłoszenia reklamacji później niż w terminie 10 dni od dnia, w którym wada została wykryta

o    uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania lub przechowywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja obsługi, zasadami bezpieczeństwa,

o    uszkodzeń powstałych w wyniku braku prawidłowego zabezpieczenia sprzętu w czasie transportu,

o    zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

o    braku okresowej konserwacji sprzętu,

o    dokonywania napraw przez osoby działające bez upoważnienia firmy Dreamtec,

o użytkowania lub przechowywania sprzętu w niewłaściwych warunkach lub pomieszczeniach,

o  uszkodzeń powstałych na skutek pożaru, zalania cieczą,

o  zdarzeń losowych i innych okolicznościach powstałych po sprzedaży – za które nie odpowiada sprzedawca i producent,

o gdy Karta Gwarancyjna lub faktura zostały w jakikolwiek sposób zmienione, zamazane lub zatarte

12. Wszystkie wadliwe Produkty lub części, których wymianę dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Serwisu.

13.    Gwarancja na wykonane przez serwis firmy Dreamtec usługi naprawy sprzętu wynosi 3 miesiące od daty odbioru sprzętu przez użytkownika. Na części użyte do wykonania usługi firma Dreamtec udziela 12 miesięcznej gwarancji. Nazwa, model i numer seryjny części jest wyszczególniony w Protokole Sprzętowym bądź Karcie Serwisowej.

14.   Protokół Sprzętowy lub Karta Serwisowa z wykonanej usługi jest jedynym dokumentem uprawniającym Kupującego do reklamacji wykonanej usługi i użytych w naprawie części.

15. Nabywca dostarczając reklamowany towar, a w szczególności dostarczając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu oryginalne opakowanie. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu sprzętu w wyniku braku oryginalnego opakowania do reklamowanego przez Kupującego towaru, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

16.          Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być kompletne (oprogramowanie, kable, opakowanie, etc.) o ile Serwis nie określi inaczej. Dostarczenie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.

17.    Dostarczony do Serwisu Produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej  i  są objęte opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych.

18.          Nieuzasadnione reklamacje są objęte opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych.

19.          W przypadku niezgodności reklamacji ze stanem faktycznym reklamowanego urządzenia Gwarant odpowie pisemnie na roszczenia reklamacyjne klienta w ciągu 14 dni roboczych oraz ustali sposób i termin realizacji reklamacji lub poda przyczyny odrzucenia roszczeń reklamacyjnych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia towaru do Serwisu           
20.  Informacje jak dokonać zgłoszenia serwisowego znajdują się na stronie: http://www.dreamtec.pl/pl/serwis/zgloszenie-serwisowe/

21. Wyłączona jest możliwość przeniesienia praw wynikających z gwarancji bez przeniesienia własności nabytego towaru.

Napisz do nas

Created by: multitech.com.pl